Toimintaperiaatteet

Henkilöstöpalvelualan Toimintaperiaatteet

Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. HPL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan näitä toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa kiinnitetään huomiota mm. yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Cimson Henkilöstöpalvelut Oy on Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsen ja noudattaa alan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita. Voit lukea periaatteet täältä.

Rehellistä työtä

Henkilöstöpalveluala on toimialana vakiinnuttanut asemansa työmarkkinoilla. Henkilöstöpalveluyritykset ovat yrityksinä ja työnantajina osa suomalaista elinkeinoelämää. Alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja asiantuntijoita henkilöstöpalveluissa.

hpl_logo-10-01

Alan yritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen erilaisia henkilöstöpalveluja, kuten henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita, henkilöarviointeja, ulkoistamis- ja alihankintapalveluja, suorahakupalveluita (headhunting), henkilöstön valmennusta ja kehittämistä, soveltuvuuden arviointeja, psykologisia testejä sekä uudelleensijoittamisvalmennusta (outplacement). Asiakasyritykset voivat hyödyntämällä näitä
palveluja keskittyä paremmin omaan ydinliiketoimintaansa ja osaamiseensa.

Henkilöstövuokraus on asiakas- eli käyttäjäyritykselle joustava tapa hoitaa henkilöstöresursseja. Työnantaja on henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyrityksellä on työnjohto-oikeus vuokralle ottamaansa henkilöstöön nähden. Työntekijöille henkilöstövuokraus on joustava ja virikkeellinen tapa työllistyä.
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. HPL on myös alan kansainvälisen yhteisjärjestön WEC:n (World Employment Conferation) jäsen. HPL on sitoutunut kehittämään henkilöstöpalvelualaa. Nämä toimintaperiaatteet on osa tätä kehitystyötä. HPL:n jäsenyrityksinä olevat henkilöstöpalveluyritykset ovat sitoutuneet jäsenvelvoitteenaan noudattamaan työlainsäädännön säännösten lisäksi näitä alan toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa on otettu huomioon myös alan kansainväliset periaatteet.

Cimson Henkilöstöpalvelut - Rekrytointi ja Henkilöstövuokraus

Henkilöstöpalveluyritykset yhteistyökumppaneina

1. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat voimassa olevaa työ- ja elinkeinolainsäädäntöä, hyvää liiketapaa ja täyttävät tunnollisesti tekemänsä sopimukset. Yritykset toimivat muutoinkin siten, että alan imago säilyy hyvänä.
2. Henkilöstöpalveluyritykset vuokraavat käyttäjäyritykselle vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat sopivia ja halukkaita tarjottavaan työhön.
3. Henkilöstöpalveluyritykset eivät vuokraa alan kansainvälisen käytännön mukaan laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen työntekijöitä, elleivät riidan osapuolet suhtaudu siihen myönteisesti.
4. Henkilöstöpalveluyritykset voivat rekrytoida työntekijöitä käyttäjäyrityksen omaan palvelukseen käyttäjäyritykseltä perimäänsä palkkiota vastaan.
5. Rekrytointina pidetään myös tilannetta, jossa käyttäjäyritys ottaa vuokraamansa työntekijän palvelukseensa sovitun vuokratyösuhteen aikana tai välittömästi sen päätyttyä tai siihen liittyen. Tästä peritään alan käytännön mukainen kohtuullinen rekrytointipalkkio, ellei asiakkaan kanssa muuta sovita.
6. Henkilöstöpalveluyritykset toimivat asiakassuhteissaan luottamuksellisesti ja huolehtivat asiakassalaisuuksien säilymisestä.
7. Henkilöstöpalveluyritykset huolehtivat työnantajina henkilöstöstään ja antavat heille riittävän perehdytyksen tehtäviensä hoitamiseen. Perehdytyksen varsinaisiin työtehtäviin antaa käyttäjäyritys.
8. Työnantaja suhtautuu myönteisesti työntekijöiden järjestäytymiseen. Työnantaja perii ammattiyhdistysjäsenmaksut työntekijän palkasta tämän antaessa siihen valtuutuksensa.
9. Työntekijältä ei peritä maksua henkilöstövuokrauksesta eikä rekrytoinnista.
10. Henkilöstöpalveluyritysten tarkoitus on alan kansainvälisen käytännön mukaisesti työllistää työntekijöitä eikä henkilöstöpalveluyritys saa estää työsuhteen päätyttyä vuokratyöntekijää työllistymästä.

Henkilöstöpalveluyritykset työnantajina

1. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusten määräyksiä sekä työtekijöidensä kanssa tehtyjä työsopimuksia. Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisena.
2. Henkilöstöpalveluyritykset vastaavat työnantajana ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
3. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat oman liittonsa tekemiä työehtosopimuksia. Ellei henkilöstöpalvelualalla ole omaa soveltuvaa työehtosopimusta, noudatetaan käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Noudatettava työehtosopimus mainitaan työsopimuksessa tai siitä ilmoitetaan työntekijälle.
4. Palkat ja työehdot määräytyvät vähintään sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat palkka ja muut edut ovat kilpailukykyiset. Työntekijän palkan maksaminen ei saa riippua siitä, maksaako käyttäjäyritys henkilöstövuokrausta koskevan laskun.
5. Henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät vain sellaisia työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Yritykset noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
6. Henkilöstöpalveluyritykset toimivat omalta osaltaan ja yhteistyössä käyttäjäyritysten kanssa henkilöstönsä työterveyden ja työturvallisuuden riskien vähentämiseksi vähintään siten, kuin työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevat normit edellyttävät.
7. Henkilöstöpalveluyritykset huolehtivat työnantajina henkilöstöstään ja antavat heille riittävän perehdytyksen tehtäviensä hoitamiseen. Perehdytyksen varsinaisiin työtehtäviin antaa käyttäjäyritys.